135. ນ້ຳຕານສົ້ມ


courtesy Google Images134. ໂອກາດ


                      courtesy Google Images


130. ຂຶ້ນສູງ

courtesy photo from Google/Images